سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

طاهره هندیجانی فرد –
ملیحه بیرجندی –
زینب فرد اسدی –
سعید مهیاد –

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل مختلف موثر بر FWC و WFC و نیز تاثیراتی که این تعارضات بر فرد، خانواده و سازمان دارند می باشد. به دلیل ماهیت پیچیده این تعارضات عوامل متعددی می تواننئ موجب تشدید یا تعدیل آنها گردند که از این میان اثر فاکتورهای شخصیت تعهد نسبت به نقش فرهنگ ارزشهای مرتبط با نقش عوامل محتوایی شامل متغیر های محیط محیط کار(عجین بودن با کارف ساعات کاری، حمایت کاری، انعطاف پذیری ساعات کاری و استرس ناشی از شغل) و متغیرهای محیط های غیرکاری (عجین بودن با خانواده،ساعات غیر کاری، حمایتهای خانوادگی، استرس ناشی از خانواده، تعارض خانوادگی، تعداد فرزندان، سن کوچکترین فرزند، اشتغال همسر، وضعیت تاهل) و نیز متغیرهای مستقل(جنسیت، سطح درآمد و مهارتهای رفتاری)ف و در نهیت حمایتهای سازمانیف خانوادگی و اجتماعی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
تعارضات FWC و WFC همچنین تبعات بسیاری را شامل می گردند که در این تحقیق اثر این تعارضات بر سه رفتار عدم حضور:غیبت، ترک زود هنگام کار وتاخیر، رضایت از زندگی، خروجی های کار و خوانواده، کارکنان خط مقدم سازمان و رضایت زناشویی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.