سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسام الدین عارف کشفی – فوق لیسانس مهندسی برق و الکترونیک ، دانشگاه شیراز – ۲۵۳۱ رئیس هیئت مدیر

چکیده:

ایا موضوع کیفیت دارای جنبه های اجتماعی است ؟ چه رابطه ا ی بین ایفای الزامات کیفیت و جوانب اجتماعی وجود دارد؟ ایا وسعت این مفهوم تا کجاست ؟ ایا محدودیتی دارد ؟ و بالاخره از مقوله ای که امروزه به عنوان افق مهمی از مدیریت کیفیت مطرح است چه می فهمیم و در باره ان چه می دانیم ؟ الگو های مدیریت کیفیت و هم چنین جوایز تعالی سازمانی همگی به اشکال مختلف از سازمانها می خواهند که تعهدات خودشان را نسبت به جامعه ای که در ان کار و زندگی می کنند و قرار است به ان خدمت نمایند مشخص کنند و به این تعهدات عمل نمایند . در شر ایط جهانی شدن محیط کار و فعالیت ، پیوسته ضرورت این مقوله از مرزهای ملی و منطقه ای فراتر رفته و اهمیت و اثر ان بیشتر و بیشتر می گردد .
با تکامل و توسعه طبیعی مفهوم کیفیت طی دهه اخیر این اندیشه امروزه شکل گرفته است که منطقا هدف نهائی از تلاش ها و کوشش های ف راگیر در افزایش کیفیت کالاها و خدمات باید این باش د که نسل حاضر جامعه را با شرا یطی بهتر از انچه که به او تحویل داده شده است به نسل اینده واگذار نماید . تداوم و پایداری تنها با این شرط مقبول و معقول است که نسل حاضر دست اندر کار در فعالیت های تولیدی و خدماتی ، خواسته ها و نیازهای خود را به نحوی ایفا و تامین نماید که توانائی ها و امکانات بالقوه نسل های اتی را برای زندگی انسانی و راحت تخریب وقربانی ننماید . در واقع تعالی سازمانی بدون توجه به این ضرورت های استراتژیک شعاری تو خالی و بی محتواست با الزامات جدید و خطیری که در قرن بیست و یکم مطرح است ، عدم توجه به این موضوعات اساسی به موقعیت های بحرانی و خطرناک منجر می گردد که اثرات نامطلوب و تخریبی ان روی افراد، سازمانها و جوامع اقتصادی برای همیشه ماندگا رخواهد شد . در این مقاله سعی می گردد با بررسی تعاریف کیفیت ، نشان داده شود که کیفیت به معنی جامع کلمه در واقع حاوی مسئولیت های اجتماعی خطیر می باشد و در این راستا ملاحظه و توجه به منافع کلیه ذینفعان و از جمله ایندگان ضروری است . ابراز متدولوژی ، ابزار و فنون و راهکار های ایفای مسئولیت های اجتماعی سازمانها از موضوع این بررسی خارج است .