سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید جواد هاشمی – دانشگاه صنعت نفت، دانشکده نفت آبادان، کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی و ب
سیروس جوادپور – عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی مواد
علی مجردیان – دانشگاه صنعت نفت، دانشکده نفت آبادان، کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی و ب

چکیده:

تکنولوژی بازرسی بر مبنای ریسک (RBI, Risk Based Inspection) به شرکت ها این توانایی را می دهد تا محدوده ای از فاکتورهای کلیدی، نظیر در نظر گرفتن سطح قابلیت اعتماد به تجهیزات و همچنین ایمنی، محیط زیست، و مسائل مالی را در فرآیندهای تصمیم گیری خود مد نظر داشته باشند. هدف اصلی از طبقه بندی تجهیزات بر اساس ریسک آنها، ایجاد پایه ای برای بازرسی این تجهیزات با توجه به ریسک آنها می باشد که در آن منابع مورد نیاز (زمان و هزینه) برای برنامه بازرسی بهینه سازی شده باشد. بدین منظور سازمان های مختلف آمریکایی و اروپایی پروژه هایی را برای تدوین دستورالعمل هایی جهت اجرای RBI تعریف کرده و دستورالعمل هایی را نیز تهیه کرده اند؛ از جملهAPI Risk-Based InspectionBase Resource Document (BRD)، اسناد ASME مربوط به RBI، و پروژه اروپایی Risk Based Inspection and Maintenance Procedures for European Industry (2000 )) RIMAP). در این مقاله دستورالعمل های موجود در زمینه RBLM—Risk Based Life Management) RBI/RBLM)، علی الخصوص دستورالعمل های متداول در ایالات متحده و اروپا با یکدیگر مقایسه خواهند شد و تفاوت ها و شباهت های دستورالعمل های فوق مشخص خواهد گردید. در پایان به زمینه ها و نیازهای صنعت و رابطه آنها با RBI/RBLM و همچنین راه حل ها و نتایج بدست آمده متداول، اشاره خواهد شد.