سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدحسین ثنائی نژاد – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

یکی از قدمهای مهم و اساسی در مطالعات خشکسالی در هر منطقه تعیین شاخص هائی است که بتوان بر اساس آنها میزان شدت و تداوم خشکسالی را دریک منطقه ارزیابی کرد. اما استفاده از هرشاخص که معمولا بر اساس شرایط اقلیمی منطقه مورد مطالعهتعریف شده است روش مطمئنی نیست. در این مقالهابتدا شاخص های مهم و پر استفاده در سایر کشورها مورد بررسی قرار می گیرند. آنگاه نتایج محاسبه دو شاخص مشهور SPI و درصدنرمال که به صورت مطالعه موردی در چند ایستگاه سینوپتیک خراسان انجام شده است مورد بحث و ارزیابی قرار می گیرد.