سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیدحسن هاشم آبادی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
فروغ مرزپور شلمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

اندازه گیری خواص رئولوژیکی ، نقش کلیدی در بسیاری از فرایندهای صنعتی ایفا میکند. در سالهای اخیر بسیاری از تحقیقات در سیستم ها و هندسه های مولکولی و درحد نانو مطرح می گردد، با تغییر دیدگاه محاسباتی از پیوسته به مولکولی، باید از معادلات و روابط حاکم بر سیستم مولکولی جهت محاسبه خواص رئولوژیکی استفاده کرد. با توجه به اینکه امروزه محاسبه خواص رئولوژیکی ، با استفاده از شبیه سازی دینامیکی مولکولی مور توجه قرار گرفته است، در مطالعه حاضر روابط و مدلهای محاسباتی مورد استفاده جهت پیش بینی خواص، از جمله مدل تماما اتمی ، مدل اتمی متحد و مدل اتمی متحد ناهمسانگرد ، هم چنین نقاط قوت و ضعف هر مدل مورد بررسی قرار گرفته است. هم چنین نمونه ای از کارهای انجام شده در اینزمینه معرفی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در پایان دیدگاه های تحقیقاتی این موضوع بیان شده است.