سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اکبر ابراهیمی – دانشگاه فردوسی مشهد، گروه برق
سیدعلیرضا سیدین – دانشگاه فردوسی مشهد، گروه برق

چکیده:

کار اصلی یک سیستم تشخیص، شناسایی انواع اشیای موجود در یک تصویر می باشد . عملکرد سیستم تشخیص و دسته بندی اشیا به چگونگی نمایش شی در آن بستگی دارد . هرچه نمایش شی در این سیستم دقیق تر و براساس اطلاعات و ویژگی های کام لتری باشد، آن سیستم قدرت تشخیص بیشتری نیز خواهد داشت . در این مقاله، روشهای گوناگون تشخیص اشیای سه بعدی مورد بررسی
قرار میگیرد. پس از مرور روشهای نمایش و تشخیص اشیا ی سهبعدی به معرفی روش جدید ی به نامSIFT 1 میپردازیم کهبراساس دسته خاصی از ویژگی های تصویر کار می کند . این
ویژگ یها نسبت به تغییر مقیاس، انتقال و چرخش تصویر و همچنین تا حدودی نیز نسبت به تغییرات نور و تغییرات سه بعدی هندسی، ثابت می باشند. در کاری که در این مقاله انجام شده است، یک تصویر نمونه و تصاویر تغییر شکل داده شده ی آن به همراه نقاط ویژگی مربوط به آنها مورد بررسیقرار گرفته است و نشان داده شده است که بیشتر از % ۹۰ از نقاط ویژگی تصاویر تغییر شکل داده شده با نقاط ویژگی تصویر اصلی همپوشانی دارد که نشان از توانایی بالای این روش در نمایش اشیا و در نتیجه تشخیص آنها دارد. شبیه سازی مورد نظر در محیطMATLAB انجام شده است.