سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشته پورآصف –

چکیده:

در این مقاله سیستم طبقه بنـدی رودخانـه هـای طبیعـی بـا توجـه بـه خـصوصیات مورفولوژیکی آنها شرح داده شد . این ویژگیها توسط پارامترهـای اصـلی کـف کنـی ، شیب ، نسبت عرض به عمق و سینوسیتی ، رودخانه ها را به هفت دسته کلـی تقـسیم می نماید . به منظور مطالعه موردی ، خصوصیات مورفولوژیکی رودخانه های کـارون و دز استخراج شد . این اطلاعات با استفاده از نقشه های توپوگرافی ، تصاویر ماهواره ای ، نقشه های مقاطع عرضی موجود ، عکس های هـوایی و سـایر اطلاعـات مـورد نیـاز استخراج گردید . سپس با استفاده از سیستم جامع طبقه بندی روسگن کلاسـه بنـدی این رودخانه ها صورت پذیرفت .