سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدعلی هاتفی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع کارشناس برنامه ریزی – پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

سـیر پیشـرفت ابـزارهای کیفیـت ، بـه فلسفه شش سیگما منتهی شده است که راهی برای توسعه پتانسیل هـای سـازمانی مـی باشـد . یکی از مهمترین مباحث شش سیگما ، موضوع انتخاب پروژه های مربوطه می باشـد . یـک پروژه شش سیگما عبارت است ا ز برنامه ریزی برای حل یک مشکل ، که دارای مجموعه ای از معـیارها بـوده بطـوری کـه مـی توانـند بعـنوان اهداف پروژه استفاده شوند و آنها را در جهت پیشرفت پـروژه تحلـیل کـرد . انـتخاب پـروژه هـای شش سیگما در حکم چیدن او لین ردیف آجر های یک دیوار اسـت کـه اگـر بصورت علمی صورت گیرد، اثربخشی قابل ملاحظه ای در فاز اجرای پروژه شش سیگما عاید می سازد . در این مقاله به رویکرد های انتخاب پروژه های شش سیگما و مهمترین فاکتور های مورد بحث در این حوزه پرداخته می شود .