سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

منصور اوجاقی – شرکت برق منطقه ای زنجان زنجان – ایران
محمدرضا پیرمحمدی – شرکت برق منطقه ای زنجان زنجان – ایران
مصطفی آقایاری – شرکت برق منطقه ای زنجان زنجان – ایران

چکیده:

ویژگیها و قابلیت های بالقوه و بالفعل کنترل کننده های منطقی قـابل برنامه ریزیظ – Programmable Logic Controller(PLC حکایت از آن دارد که می تـوان از ایـن تجهیـزات درارتقــاء کیفیــت وعملکــرد حفاظــت اتصــال زمــین مقــاوم(SEF – Sensitive Earth Fault ) پست های فوق توزیع بهـره گرفت . با اینحال شرایط خاص حاکم بر محـیط پسـت هـا از جمله احتمـال تـداخل الکترومغناطیسـی ، تخلیـه الکتریسـیته ساکن ، منـابع ولتـاژ DC و AC قابـ ل دسـترس و … مـانع از کاربرد بدون بررسـی انـواع تجهیـزات صـنعتی در آن محـیط است . در این مقاله پس از معرفی انواع خطا در سیستم قدرت الکتریکی ، چگونگی حفاظت سیستم در مقابل اتصال فـاز بـه زمین را مرور می کنیم . سپس خطای اتصـال زمـین مقـاوم راتعریف کرده و عوامل وقوع آن و آثار مترتب برآن را توضـیح داده و وجوه تمایز رله اتصال زمین مقـاوم را از رلـه اتصــال زمین معمولی توضیح می دهیم و نقاط ضعف حفاظت اتصال زمین مقاوم پست های فوق توزیع را بیان می کنیم . سـپس بـا استناد به مراجع معتبر موارد کاربرد PLC در حفاظت وکنترل پست ها را ذکر کر ده و مزایای حاصله و نقاط ضعف موجـود را توضیح می دهیم . در خاتمه هم نتیجه گیری از مطالب ارائه می شود که حاکی قابلیت PLC برای استفاده در محیط پسـت برای ارتقاء عملکرد حفاظت SEF یـا ایجـاد هـر نـوع طـرح حفاظت ویژه دیگر است .