سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سکینه صادقی پور – کارشناس مهندسی دریا، شرکت فنی ومهندسی لیان طراح
عبدالرضا باباخانی – کارشناس ارشد مهندسی دریا، شرکت فنی و مهندسی لیان طراح
حسن صیادی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله، ابت دا به معرف ی کل ی شناورها ی چهاربدنه ( کوادریماران ) پرداخته شده و سپس با سا یر شناورها ی چندبدنه مقای سه م ی شود . همچن ین انواع ای ن نوع از شناورها مورد بررس ی قرار گرفته و نمونه ها ی مختلف آنها مرور می شود . در ادامه مؤ سسات رده بند ی که قوان ین طراح ی و ساخت ا ی ن نوع شناو ر را تدو ین کرده و این نوع شناور را تأ یید می کنند معرفی شدهاند . سپس به بررس ی هیدرواستاتیکی و هیدرودینامیکی شناورهای چند بدنه پرداخته شده و در نها ی ت مقاومت موج برا ی فرم ها ی مختلف کوادر یماران مشخص شده و نیز با سایر شناورهای چند بدنه مقایسه می شود .