سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی آزاد – دانشگاه تربیت مدرس تهران- دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک

چکیده:

فیلتر یکی از اجزای اصلی سد خاکی است که با عملکردی ساده اما موثر، سد را در برابر فرسایش و آبشستگی خاک که به صورت ناخواسته در هسته نفوذناپذیر رخ م یدهد، محافظت نموده و ایمن میسازد. به همین خاطر انتخاب فیلتری بهینه و منطبق بر نیاز، جدای از نحوه تولید، اجرا و ملاحظات اقتصادی حساسیت ویژه ای مییابد. اما فراوانی فاکتورهای موثر در نحوه رفتار سیستم خا ک-فیلتر و عدم کارایی پارامترهای متعارف ژئوتکنیک در معرفی ارتباط متقابل خاک و فیلتر، پیوسته محققان را در ارائه معیاری جامع و مهندسین را در طراحی فیلتر با چالش مواجه ساخته است. منحنی دان هبندی، دانسیته نسبی، نفوذپذیری خاک، شکل دان هها، گرادیان هیدرولیکی، مشخصات فیزیکی-شیمیایی، درصد ریزدانه، ضخامت فیلتر، پایداری داخلی فیلتر و … علاوه بر مشکلاتی نظیر خاکهای واگرا از جمله عوامل موثر خواهند بود. این مقاله با نگاهی به فاکتورهای اساسی موثر در رفتار سیستم خاک-فیلتر و میزان تاثیرهرکدام، و نتایج آزمایشات صورت گرفته مدلسازی آزما یشگاهی را به عنوان مطمئن ترین روش در طرح فیلترهای دانهای بحرانی معرفی نموده و در نظرگرفتن پارامترهای موثر را در مدل های آزمایشگاهی، عددی و تحلیلی توصیه میکند.