سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
محسن محمدنوربخش لنگرودی – دکتری مدیریت مالی، استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی – واحد رشت
مهناز درویش زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی – گرایش مالی، مؤسسه غیرانتفاعی کوشیار

چکیده:
ارزش هر شرکتی به تصمیمات مالی و سرمایه گذاری آن بستگی دارد. سرمایه گذاری، نیاز و الزام اساسی برای شرکت هایی است که در جستجوی فرصت های رشد هستند. رشد برای تمام شرکت ها صرف نظر از این که آیا آن ها در صنایع رو به رشد یا در بازار های بالغ وتکامل یافته هستند یا خیر، امری ضروری محسوب می شود. فرصت های رشد سرمایه گذاری نشان دهنده استعداد بالقوه شرکت در سرمایهگذاری و سودآوری می باشند. همچنین نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه کرده، و پاداشی برای سرمایه گذاران محسوب می شود. بازار به شرکت های دارای فرصت های سرمایه گذاری متفاوت، واکنش متفاوتی نشان می دهد. عمر شرکت ها و وضع کنونی آن ها در چرخهعمرشان، مجموعه فرصت های سرمایه گذاری پیش روی آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد. از آنجایی که تصمیمات مربوط به تقسیم سودنتیجه تصمیمات سرمایه گذاری و تصمیمات مالی می باشد، سیاست تقسیم سود به عنوان خط مشی مؤثر در ایجاد فرصت های سرمایه گذاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است و اطلاعات پیرامون تقسیم سود، نه تنها تصویر روشن از وضعیت حال شرکت را نشان می دهد، بلکه امکان برآورد و ارزیابی وضعیت آینده آن را فراهم می سازد که بدون شک در فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاران نیز مؤثر است.