سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

آزاده فاتح پناه – دانشگاه علوم پزشکی ایران – دانشگاه علوم پزشکی تهران
سمانه حیدری – دانشگاه علوم پزشکی ایران – دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

در سال ۲۰۰۲ مرکز پیشگیری وکنترل بیماریها ) ) CDC جهت بحث پیرامون استراتژی های عملیاتی ایی که هنگام بروز حوادث مربوط به اشعه ونیز مدیریت مصدومین ناشی از آن، مفید واقع خواهند شد، اقـدا م بـه دعـوت جمعـی از متخصـصان پزشـکی، بهداشت عمومی و سایر متخصصان خبره نمود . در نهایت، CDC با بهره گیری از نتایج این جلسات و دیگر منابع موجود،اقدام بـه
تهیه مجموعه ای از استراتژی های کاربردی جهت هدایت واستفاده بیمارسـتانها، ارائـه کننـدگان خـدمات بهداشـتی درمـانی، بخشهای اورژانس و سایر سازمان های بهداشتی محلی و ایالتی،نمود . بدیهی است که هر گونه حادثه ای در بر دارنده مجروحین و بیماران متفاوتی می باشد . از ارائه این دستور العملها ارائه مراقبت های پزشکی در شرایط اضطراری که احیانا هدفًّ در جریان
هر بحران برای بیمارستان ها مورد نیاز باشد، نمی باشد . بلکه این راهنما بر جنبه های منحصر به فرد یک حادثه هـسته ای یـا مربوط به اشعه که افراد زیادی را درگیر خود می سازد ، تاکید می کند . در ضمن این دستور العمل برای بیمارستان ها یی است که احتمالا در این زمینه به میزان کافی آموزش ندیده، تجهیز نش ده و یا آماده نیستند . تاکید این راهنمـا بـر ۶ جنبـه کلیـدی است که عبارتند از : -۱ اطلاعات و ارتباطات -۲ تعیین اولویت درمـان -۳ مـدیریت بیمارشـامل : رفـع آلـودگی ناشـی از اشـعه، درمان، مراقبت از جمعیت های خاص، ترخیص و پیگیری و موارد مربـوط بـه بهداشـت روان بیمـار -۴ ایمنـی ارائـه کننـدگان خدمات بهداشتی درمانی -۵ نظارت -۶ برنامه ریزی مبتنی بر جامعه