سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا قاسمی – کارشناس ارشد اصلاح سیستم ها و روش ها

چکیده:

سازمانهای امروزی سامزانهایی داشن محور هستند و یادگیری آموزش و توسعه منابع انسانی اصلی است که اکثریت قریب به اتفاق سازمانها، به ویژه سازمانهای تولیدی و تجاری آن به کار بسته اند. اما در دنیای رو به تزاید کنونی، دانش همواره درحال تکثر و تنوع است ناگریز هر سازمان آنگونه که اقتضای توانایی آن است در این پهنه وسیع دست به گزینش می زند.
بنابراین استفاده از دانش و مدیریت آن بر حسب نوع فعالیتها و اهداف سازمانی شرکتها می تواند متفاوت بوده و از الگوهای متفاوتی تبعیت نماید.
این مقاله در پی آن است که مدلهای مختلف مدیریت دانش را که تاکنون تدوین و ارایه شده است مورد بررسی و مرور قرار دهد. مدلهایی همچون مدل توسعه مدیریت دانش، مدل سیستم رشد، مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت ، مدل بلوغ مدیریت دانش، مدل عملیاتی و مدل MITRE.
هر مدل حاوی تعریفی از مدیریت دانش، فرایند مدیریت دانش و کارکردهای آن می باشد که در انتها، به صورتی خاص دسته بندی و نتیجه گیری شده اند.