سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

جابر سلطانی – دانشجوی دکترای عمران آب ، دانشکده فنی ، دانشگاه تهران
سید محمدرضا علوی مقدم – استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در دهه های اخیر و شروع قرن جدید مهمترین نگرانی مردم ساکن کره زمین و خصوصا کشورهای واقع در مناطق خشک از جمله ایران مساله آب می باشد که از نقطه نظر کمی و کیفی نیاز آنها راتامین نمی سازد. از طرفی با افزایش آگاهیها و حساسیت های عمومی در مورد محیط زیست مانند حفظ طبیعت و حفظ کیفیت آب ، تفریح و بحث توسعه پایدار در زمینه منابع آبی که به نگاه همه جانبه به احداث سدها و فواید و ضررهای آن تاکید دارد ، بنظر میرسد که باید موازنه ای بین اهداف قبلی و شرلیط زیست محیطی برقرار کرد . لذا نگرش جامع به کیفیت آب در کنار کمیت ان الزامی گشته است. در مباحث کنترل کیفی منابع آب یکی از مهمترین پارامترهای که بر سایر متغیرها و پارامترهای کیفی آب موثر است ، وضعیت و پارامتر دمای آب می باشد ، که کنترل کننده بسیاری از فرایندهای فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی در مخزن است . هدف این تحقیق بررسی اثر پدیده لایه بندی حرارتی در مخزن سد بر کیفیت آب داخل مخزن و خروجی از آن می باشد. در این مقاله ، برای نشان دادن ضرورت جامع نگری در مدیریت صحیح منابع آب ضمن بررسی مطالعات کتابخانه ای در خصوص تعدادی از سدهای موجود و در دست مطالعه به تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در زمینه لایه بندی حرارتی آنها پرداخته شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که غالب مخازن سدها پس از احداث و ابگیری دچار لایه بندی حرارتی می شوند . البته با نگرش سیستمی به مسایل کیفی آب می توان تا حد قابل قبولی از اثرات منفی پدیده لایه بندی حرارتی جلوگیری نمود.ُ