سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

جمال شهرابی – دکترا ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ونوس شکورنیاز – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

ODM ( Organization Data Mining ) به عنوان ابزار استخراج دانش اتکاپذیری ازداده ها تعریف شده است و فن آوری است کهفرایند تصمیم گیری رابوسیله ی دگرگون ساختن داده ها به سوی دانش ارزشمند درجهت کسب یک مزیت رقابتی سوق می دهد و بعنوان شیوه بکاربردن ابزارهای داده کاوی تعریف شده است .
با توجه به اینکه سازمان ها ، داده های تجاری بسیاری رادر تصرف خوددارند و ترابایتها داده را دربانکهای اطلاعاتی شان جمع آوری مینمایند و بافلج ساختن اطلاعات یک چالش کلیدی درتصمیم گیری تشکیلات سازمانی ایجادمی نمایند، به این منظور پروسه ی کشف دانش از پایگاه داده سازمانی مطرح شده است که یک فرایند علمی برای شناسایی الگوهای معتبر، نوین، بالقوه مفید و قابل فهماز داده ها می باشد . مهم ترین بخش این فرایند ، داده کاوی (Data Mining) یا کاوش دانش می باشد که با استفاده از الگوریتم های مشخص، الگوهایی را از پایگاه داده استخراج می نماید . داده کاوی عبارت است از " کشف روشها و الگوهایی ویژه در پایگاه داده های بزرگ، برای هدایت تصمیم گیری در مورد آینده .
در این تحقیق نگاه مختصری به مسیر تکاملی درصنعت بانک اطلاعاتی تا داده کاوی ، مفاهیم و ضرورت داده کاوی داشته و معماری سیستم های مبتنی برداده کاوی بررسی شده است . همچنین مفهوم ODM ، ارتباط ODM و DM ، نقش ODM در معرفت سازمانی ، نقشODMدربهبود CRM(Customer Relationship management)،تعاریف مختصری از وظایف و تکنیک های داده کاوی ودستهبندی این تکنیک ها و الگوریتم های مرتبط با وظایف ارائه شده است . همچنین فرایند داده کاوی بهبود و تکمیل یافته ی مناسبی، جهت بکارگیری این فن آوری در سازمان ها تعریف شده است . در پایان به بحث ، نتیجه گیری و بیان نیازمندیها و چالش های کلیدی به کارگیری فن آوری ODM در سازمانهای کشورمان پرداخته شده است