سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فرشید محمدنژاد – دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی- گرایش تحقیق در عملیا
مجتبی هدایتی نیا – دانشجوی دوره پیوسته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی- دانشگاه امام صادق (ع)-

چکیده:

با مرور منابع مطالعاتی موجود در زمینه مدیریت زنجیره عرضه م ی توان مشاهده نمود که پژوهشگران بسیاری از زوایای مختلف تحق یقاتی نظیر لجستیک، حمل و نقل، استراتژی، بازاریابی، رفتار سازمانی، اقتصاد و غیره آن را مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار داده اند. با این وجود هر دو گروه مدیران و محققان دچار ابهامات فراوانی در این زمینه هستند، چرا که زیر چتر این مفهوم مباحث زیادی وجود دارد . در این مقاله مفهوم مدیریت زنجیره عرضه مورد مطالعه قرار گرفته و آن را با مفهوم لجستیک مقایسه م ی نماییم. در برخی مطالعات اشاره شده است که در رابطه با مدیریت زنجیره عرضه، یک تعریف رایج و مورد قبول همگان وجود ندارد . بدنبال بررسی علت این مسئله می توان به وجود مکاتب گوناگون و نیز وجود دو دیدگاه اروپای قار ه ای و دیدگاه آمریکایی در این زمینه اشاره نمود که هر کدام از آنها برداشت های متفاوتی را نسبت به مفهوم مدیریت زنجیره عرضه (و در مقابل آن مفهوم لجستیک ) داشته اند. از این رو در این مقاله سعی شده تا علاوه بر مرور ا جمالی مکاتب مورد نظر، دو دیدگاه مطرح در زمینه لجستیک نیز مورد بررسی قرار گیرد . در ادامه چنین بیان م یشود که در واقع خاستگاه هر دو مفهوم، حوزه اولیه و اصلی لجستیک بوده و اینکه ذاتا با یکدیگر تفاوتی ندارند . بلکه تفاوت موجود میان آنها ناشی از تفاوت برداش تهایی است که نسبت به آنها صورت گرفته است.