سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
محمد افشارنسب – عضوهیئت علمی موسسه تحقیقات شیلات ایران (DVM,Ph.D)

چکیده:
عواملی متعددی در افزایش بیماری و گسترش آن نقش دارند. مهمترین عوامل عبارتند از:۳ جهانی شدن – Globalization :تجارت جهانی و وابستگی به آن در اقتصاد جهان روز به روز در حتال گسترش میباشد. این موضوع در آبزیان از طریق افزایش تجارت آبزیان زنده، افزایش تولید محصولات آبزی، غذای آبزیان و سایر موضوعاتوابسته به آبزیان بستگی دارد. نقل و انتقال پیوسته، سریع و حجیم آبزیان و محصولات آنها، همچنین انستانها، موجب بروز وافزایش بیماریهای جدید شده است.۸ افزایش محصولات تکثیر و پرورش:یکی از بخش هایی که در تولیدات غذایی جهانی رشد سریع نموده و هم اکنون نیز -از سایر بخش ها رشد بیشتری دارد، محصولات آبزی پروری می باشد. تولید محصولات حاصل از تکثیر و پرورش در کشورهایدر حال توسعه روند چشمگیری داشته است. فشار ناشی از افزایش تولید در محصولات تکثیر و تغییرات سریع سیستم های پرورش در گونه های پرورشی موجب بیماریهایی جدید new و گسترش آنها میشود.۱ آداپتاسیون میکروارگانیسم های بیماریزا با شرایط جدید – Microbial Adoption :میکروارگانیسمهای بیماریزادارای توانایی مشخصی در سازگاری و آداپته شدن با تغییرات محیطی میباشند. پدیده مقاومت آنتی بیوتیکی، پدیده گرمشدن کره زمین و سایر تغییرات آب و هوایی موجب تغییر در پراکندگی و بروز عوامل بیماریزای مختلف در جهتان گردیدهاست. این عوامل موجب بروز تعدادی از بیماری های نوظهور جدید emerge در آبزیان شده که دراین گزارش مختصرا "مورد بررسی قرار میگیرد.FISH: Epizootic ulcerative syndrome (EUS), Viral Nervous Necrosis (VNN),Koi Herpes Viral (KHV), Spring Viremia Carpel (SVC)Crustaceans: White Spot Disease (WSD),Yellow Head Disease (YHD),Taura syndrome (TS),Infection Myoncrosis Virus (IMNV),Early mortality syndrome (EMS)Molluscs: Multinucleate Sphere (MSX) Disease,. Bonamiosis