سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
سیما امین الاسلامی – کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، گروه مهندسی پزشکی
سیامک حقی پور – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، گروه مهندسی پزشکی، تبریز، ایران

چکیده:
امروزه در زمینه پردازش سیگنال های حیاتی، به منظور آشکارسازی، شناسایی و با طبقه بندی یک بیماری، کیفیت روش های استخراج ویژگی مطلوب از سیگنال حیاتی بسیار حائز اهمیت است. موجودات زنده از سلول گرفته تا ارگان های بدن سیگنال هایی با منشاء بیولوژیکی تولید می کنند. این سیگنال ها به صورت الکتریکی، مکانیکی یا شیمیایی اند. منظور از پردازش سیگنال های حیاتی جداکردن سیگنال مورد نظر از سیگنال های درهم آمیخته و نو یزدار و سپس استخراج پارامترهای مفید سیگنال است. برای بازنمایی بهتر از سیگنال باید ویژگی هایی از آن استخراج شود، سپس این ویژگی ها به طبقه بندی کننده اعمال گردد تا عمل تفکیک انجام شود. دراین مقاله به نحوه استخراج ویژگی های خطی و غیرخطی از سیگنال های حیاتی پرداخته شده است. این ویژگی هادر ۴حوزه شامل، حوزه زمان، فرکانس، زمان-فرکانس و حوزه ویژگی های غیرخطی مورد بررسی قرار گرفتند. ازویژگی های غیرخطی مورد بررسی می توان به بعد همبستگی بعد فرکنال و آنتروپی اشاره نمود.