سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیف اله چهارکامه ( مبینی ) – دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا … (عج)- مرکز امداد پزشکی

چکیده:

مقدمه : کشور ایران در طول تاریخ به علل گوناگون با حوادث وبحرانهای طبیعی وغیرطبیعی مواجه بوده است . وجود ویژگیهای جغرافیایی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، بخصوص انقلاب اسلامی واستقرار جمهوری اسلامی در ا یران آن هـم در منطقـه سـوق الجیشی خاورمیانه وتهدیدات قدرتهای سلطه به ویژه آمریکا موجب شده است تا کشور در معرض بحرانهای احتمـالی بیـشتری قرار گیرد و به تبع خسارات مالی وجانی فراوانی به دنبال داشته باشدکه نیازمند تمهیدات به موقع بـرای کـاهش صـدمات مـی باشد . بیان مسئل ه : اولین ومهمترین موضوع در هربحران امداد رسانی به افراد حادثه دیده می باشد . کمک به حادثه دیـدگان در ساعات اولیه وقوع حادثه بخصوص در امر نجات وفوریتهای پزشکی از اهمیت ویژه ای برخـوردار اسـت . در صـورتی کـه سـابقه حوادث درکشور نشان دهنده اقدامات ضعیف ومحدود در ۲۴ ساعت اول بوده است . در این مقاله تلاش شده است تا نکات قابـل توجه در هر حادثه در بخش بهداشت ودرمان در قالب بیان مسئله مطرح شود و سپس پیـشنهادات بـه منظـور ایجـاد آمـادگی بیشتر ارائه شده است . مقابله با هربحران، نیازمند ۲ عامل مهم واساسی می باشد : اطلاع رسانی صحیح وسر یع از زمـان ، محـل ، کیفیت وکمیت حادثه .- ایجاد سازمان وآمادگی لازم برای مقابله با حادثه احتمالی در اسرع وقت .- حوادث غیرمترقبـه در کـشور به خصوص حادثه ناگوار زلزله بم گویای اهمیت وضرورت اطلاع رسانی وآمادگی برای مقابله با حوادث می باشـد . زلزلـه ای کـه اواخر شب اتفاق ا فتاده بود . بعد از ظهر فردای آن روز خبر آن پخش شد . کمک رسانی ما در روز اول به صورت محدود وجزئـی بود . روز دوم به بعد کمک های عمده توسط سازمان های لشکری وکشوری وارد منطقه حادثه گردید . البته بعـضی از سـازمانها منتظر دستورات مسئولین بالاتر نشده بودند . حس انسان دو سـتانه واحـساس تعهـد آنـان وسـایر اقـشار مردمـی را بـه صـورت خودجوش برای کمک رسانی واداشته بود . همچنین گروه های امدادی کشورهای جهان نیز برای امداد رسانی آمده بودند . دنیـا شاهد همدلی وهمدردی وهمت والای مردم کشورمان در این حادثه بود . اما یک سوال را نمی توان نادیده گرف ت وآن این است : آیا برای مقابله با این گونه بحرانها برنامه ریزی وسازماندهی جامع ولازم را پیش بینی کرده ایم؟ – به تبع این سوال اصلی، باید به موضوعات وسوالات ذیل در هربحران پاسخ داده شود .- آیا سازمان م دیریت بحران در محل از قبل مـشخص شـده اسـت؟ – آیـا برنامه ریزی های لازم از قبل تهیه و به سازمانها ابلاغ شده است؟ – آیا وظایف سازمانهای کمک کننده اعم از اصـلی و پـشتیبان از پیش تعیین وتعریف شده است؟ – آیا نحوه ونوع کمک رسانی های مردم مشخص گردیده است؟ – آیا بـرای اسـتفاده بهینـه از گروه های امدادی خارجی برنامه ریزی شده است؟ – آیا نی ازمندیها از قبل فهرست شده وپیش بینی تأمین آنهـا بـرای اسـتفاده سریع در محل حادثه به عمل آمده است؟ – آیا بالاخره تعریف جامع وسیـستمی از مـدیریت بحـران واسـتراتژیهای مـدیریت در بحران به صورت علمی وعملی انجام شده است؟ پیشنهادات : شعار خود امدادی و دگر امدادی را در سطح عموم مردموخـانواده ها تحقق بخشیم . ایجاد ذخیره سازی دارو و اقلام مصرفی بهداشتی وامدادی ودرمانی برای مـصرف ۳ الـی ۶ مـاه در هـر شـهر واستان . ایجاد یک مرکز امدادی مجهز با وسا یل امداد زمینی و هوایی در هر استان با قابلیت گسترش در چنـد نقطـه از اسـتا ن، ( برای جلوگیری از سا زمان جدید می توان در ساختار سازمانهای موجود در کشور پیش بینی نمود ) تقویـت تجهیـزات امـدادی برای کلیه پایگاه های بسیج تقویت توان امداد ودرمان کلیه سازمانهای کشوری و لشکری در استانها ایجاد مرکز اطـلاع رسـانی وبرآورد تلفات وخسارات واعلام نیازمندیها در چند ساعت اول حادثه . پیش بینی گسترش ظرفیت تختهای بستری از ۳۰۵ الـی %۱۰۰ در کلیه مراکز درمانی شهرها با توجه به ظرفیتهای موجود . تقویت وتوسعه ورزشگاه های سرپوشیده در شهرهای کوچـک
وبزرگ به جز کاربری اصلی، به منظور استفاده نقاهتگاهی ودر صورت لزوم اسکان موقت حادثه دیدگان مورد ب هره برداری قـرار گیرد .