سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

نظام‌الدین اشرفی‌زاده – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

جامعه مهندسی شیمی ایران یکی از مجموع ههای فعال در بخش فنی و مهندسی کشور است که سالیانه محصولات و نتایج تحقیقات و عملکرد علمی خود را طی مقالات متعددی به سمع و نظر مخاطبان م ی رسان د. مجموعه این انتشارات در قالب مجلات علمی ترویجی، مجلات علمی پژوهشی و مجموعه مقالات همای شهای ملی و بی نالمللی ارائه م یگردد. در این مقاله سعی شده است مشخصات نشریات و همای ش های مرتبط با تخصص مهندسی شیمی مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرند . همچنین آمار نشریات و مقالات علمی کارشناسان مهندسی شیمی در حد اطلاعات موجود مورد مرور و ب ازنگری قرار گرفت ه اند. در ادامه مقاله برخی نقاط قوت و ضعف ساز و کار موجود مورد بررسی قرار گرفته اس ت. با توجه به اطلاعات موجود، حداقل ٢٠ خبرنامه و نشریه علمی خبری، ٣٠ نشریه علمی ترویجی، ٢٠ نشریه علمی پژوهشی، و بیش از ٢٠ همایش ملی برای انتشار اخبار و محصولات علمی مهندسان شیمی کشور مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین آمار انتشارات مقالاتISIاعضای جامعه مهندسی شیمی ایران طی سال٢٠٠٣ میلادی بیش از ١٠٠ مورد گزارش شده است.