سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

داود طالبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق- قدرت دانشگاه علم و صنعت ایران
سعید رضازاده – دانشجوی کارشناسی مهندسی برق- قدرت دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

جبرانسازهای سنکرون استات یک توزیع DSTATCOMsی ک راه حل ماندن ی برا ی بهبود ک یفی ت توان در ولتاژ، هارمون یکها و فل یکر ولتاژ است dip ، سیستمهای توز یع شامل کاهش قطع یهای موقتDSTATCOM ها یساخته م ی شوند . در dc و یک حلقه کنترل ولتاژ ac معمولی با استفاده از دو حلقه آبشار ی ١، یک حلقه کنترل جریان به وس یله کنترل آن ی dc این قسمت یک ساختار کنترل ی جا یگزین بر مبنا ی کنترل همزمان جر یان خط و ولتاژ ل ینک توان پ یشنهاد م ی شود. محاسبات آن ی توانحقیقی و موهومی استخراج و شرح داده شده اند. نیازها برای کاهش فل یکر وهارمونیک مشخص شده اند. کننترل کننده با استفاده از دو مقا یسه گر هیسترزیس و یک جدول کلیدزنی بهینه اجرا شده ا ست. نقاط قوت روش پ یشنهادی به وسیله شبیه سازی و نتایج آزمای شگاهی شرح داده شده اند . مزیتها ی ای ن روش عبارتند از: یک ساختار کنترل ساده و مقاوم و دنبال کردن ٢ بهتر نوسانات بار و هارمونیکها.DSTATCOMهای PWM معمول ی از یک طرح کنترل آب شاری استفاده م ی کنند. حلقه جر ی ان داخل ی مولفهرا منترل م ی کند . معمولا حلقه جر ی ان dc های توان راکت یو و هارمون یکها را تول ید می کند و حلقه بیرونی ولتاژ شینداخلی تا اندازه ای که تول ید الگو یPWMاجازه دهد سریع است اما زمان پاسخ حلقه ولتاژ ب یرون ی طولان ی تر است وثابت باق ی بماند . حاملهای معمول و یا روشها ی dc خازن با ید توانا یی ذخ یره انرژ ی کاف ی را داشته باشد تا در ولتاژ ش ین بردارفضایی بطور معمول برای مدولاتورها و مولدهای الگو برای اینورترPWM استفاده می شوند.