سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۳۴

نویسنده(ها):

علی افشاری – استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محسن یزدانیان – استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

مفهوم کنترل بیولوژیک تلفیقی ًکه اخیرا توسط محققان ارایه شده است بر این اصل تاکید می نمایـد کـه کنتـرل بیولوژیـک مبتنی بر حفاظت می تواند برای تقویت سایر روش های کنترل بیولوژیک مورد استفاده قـرار گیـرد . تـاثیر کنتـرل بیولوژیـک مبتنی بر حفاظت از طریق کاهش مرگ و میر ناشی از آفت کش ها در دشمنان طبیعی یا دستکاری زیستگاه از طریـق فـراهم ساختن منابعی از قبیل شهد، گرده، پناهگاه فیزیکی و طعمه یا میزبان جـایگزین بـه منظـور بـالا بـردن شایـستگی و کـارآیی دشمنان طبیعی می باشد . روش دوم اغلب مستلزم بالا بردن تنوع زیستی و ساختاری در اکوسیستم های کشاورزی می باشد . بـا این حال، افزایش تنوع زیستی به تنهایی ممکن است برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب کافی نباشد و حتی در برخی شرایط ممکن است پی آمد های منفی به دنبال داشته باشد . بنابراین، بهتر است محققان کنترل بیولوژیک بر دستکاری اجزای خاصی از تنوع متمرکز شوند که احتمال تاثیر مثبت آنها بر بقا، تولیـدمثل و تـاثیر دشـمنان طبیعـی زیـاد باشـد . هـدف اصـلی از ایـن بررسی این است که به صورت کلی نشان دهیم چگونه تاریخچه ی زیستی دشمنان طبیعی ممکن است میزان واکنش آنها به دستکاری زیستگاه را تحت تاثیر قرار دهد . سه رهیافت دستکاری زیستگاه که در این مرور به شر ح آنها پرداخته شد شـامل فراهم ساختن غذای مکمل یا کمکی، فراهم ساختن طعمه یا میزبان جـایگزین و ایجـاد پناهگـاه هـای فیزیکـی در زیـستگاه
دشمنان طبیعی می باشد . اطلاعات به دست آمده از این مرور می تواند باعث افـزایش شـانس موفقیـت مـدیریت زیـستگاه در برنامه های کنترل بیولوژیک مبتنی بر حفاظت گردد