سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین سیگاری – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

خستگی، خواب آلودگی و عدم تمرکز حواس راننده یکی از عوامل مهم در نصادفات محسوب می شود. بر اساس آمار، حدود ۲۰از تصادفات رانندگی به دلیل خستگی وخوا بآلودگی راننده است. تاکنون راهکا رهای متفاوتی برای تشخیص خستگی، خواب آلودگی وعدم تمرکز حواس راننده ارائه شده است که م یتوان آنها را به سه دسته اصلی تقسی مبندی کرد: روش های مبتنی بر سیگنال هایبیوالکتریکی و عصبی، روش های مبتنی بر نظارت نحوه کنترل خودرو و روش های نظارت چهره راننده. روش های ارائه شده برای تشخیصخواب آلودگی و عدم تمرکز حواس بر اساس الگوریت مهای پردازش سیگنال و پردازش تصویر است. البته روش هایی نیز ارائه شده کهتلفیقی از چند روش پایه هستند و کارایی بیشتری دارند. در این مقاله با دست هبندی و توصیف روش های تشخیص خستگی، خوا بآلودگیو عدم تمرکز راننده، مروری کوتاه بر تحقیقات انجام شده در این زمینه ارائه می شود. دسته بندی ارائه شده یک دست هبندی جامع از روش های موجود است و سعی شده مرزهای دانش در این زمینه به محققین ارائه گردد.