سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی آموزش الکترونیکی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمجید عبداللهی – دانشگاه پیام نور دانشکده علوم انسانی، گروه علوم تربیتی
بی بی عشرت زمانی –
عیسی ابراهیم زاده –
حسین زارع –

چکیده:

هدف پژوهش توصیفی – پیمایشی حاضر شناخت میزان توانمندی فنی و آموزشی اساتید گروه های ارائه دهنده آموزش مجازی در دانشگاه اصفهان است. برای حصول این منظور پرسشنامه ای تهیه و در بین ۵۰ نفر از اساتید عضو این گروه ها توزیع گردید. از این عده ۳۳ نفر (۶۶%) در مهت زمانی مقرر پاسخنامه را تکمیل نموده و بازگرداندند. داده ها با استفاده از نرم افزار spss,mintab مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند نتایج آزمون t-test تک نمونه ای ( برای مقایسه پاسخ آزمودنی ها با میانگین فرضی ۴ به معنای برخورداری از مهارت در سطح خوب و مطلوب نشان داد اساتید دانشگاه اصفهان به طور کلی در هیچ یک از مهارت های آموزشی مربوط به حیطه آموزش مجازی از سطح توانمندی مطلوبی برخوردارنیستند. در حالیکه به غیر از سطح پایین مهارتشان در زمینه قرار دادن محتوای آموزشی برروی وب و طراحی و ساخت فایلهای صوتی تصویری آموزشی در سایر مهارتهای فنی مربوط به این حیطه از سطح توانمندسی مطلوبی برخوردارند.همچنین بکارگیری آزمون فریدمن برای رتبه بندی آیتمهای پرسشنامه نشان داد اساتید بالاترین مهارت را در زمینه بکارگیری اینترنت برای جستجو و دسترسی به منابع درسی (رتبه ۶٫۸) و ارسال و دریافت نامه های الکترونیکی رتبه ۶٫۶ و کمترین مهارت را در زمینه انتخاب راهبردهای آموزشی مناسب برای تدریس مجازی رتبه ۲٫۶ داشتند.