سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی
تعداد صفحات: ۱۹
نویسنده(ها):
صادق صالحی – استادیار جامعه شناسی محیط زیست، دانشگاه مازندران
رضا یازرلو – دانشجوی دکترای جامعه شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:
ایران همچون سایر کشورها با مسائل و مشکلات عدیده ای مواجه است و مسائل زیست محیطی به دلیل عمومیت و فراگیری بیشتر در افکار عمومی جهان از اهمیت مضاعف برخوردار است. حل مسائل و مشکلات از جمله مسائل زیستمحیطی نیازمند اشراف اطلاعاتی بر این حوزه است که پژوهش مهمترین ابراز تحقق هدف مذکور می باشد. در راستای مشارکت بین المللی و در جهت حل مسائل زیست محیطی، ایران اقدام به پذیرش بیش از ۴۸ معاهده بین المللی نموده است اما هیچ گزارش رسمی در مورد مفاد اجرایی این تعهدات به جز کنوانسیون کیوتو قابل دسترس نیست. عدم اجرایتعهدات بین المللی در برخی حوزه ها، سایر دولت ها را در برایر جمهوری اسلامی ایران قرار می دهد، اما عدم اجرایمعاهدات بین المللی زیست محیطی در دراز مدت، علاوه بر دولت های خارجی، مردم جهان را نیز مقابل جمهوریاسلامی ایران قرار می هد که دارای تبعات منفی گسترده ای می باشد. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت بسیار بالای زیست محیطی برخوردار بوده و نمونه عالی آن در اصل ۵۰ قانون اساسی منعکس می باشد. لذاتدوین قوانین متناسب با شرایط جهانی و نیز نظارت بر اجرای آن در دستگاهها، می تواند جمهوری اسلامی ایران را در عرصه جهانی به عنوان چهره ای موفق و طرفدار محیط زیست جهانی معرفی نماید. این مهم همواره توسط نهادهای پژوهشی و ارائه خدمات مشاوره ای آنها محقق خواهد شد و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به واسطه تعاملات نزدیک با بدنه نهادهای تقنینی و اجرایی نقش بسیار مهم تری در این زمینه ایفا می نماید.