مقاله مرکز چرخش مهره هاي کمري مردان سالم در صفحه ساژيتال: يک مطالعه مقدماتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۹۰ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۶۶ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: مرکز چرخش مهره هاي کمري مردان سالم در صفحه ساژيتال: يک مطالعه مقدماتي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صفحه ساژيتال
مقاله ستون فقرات کمري
مقاله مرکز چرخش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقي پوردرزي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي تكامجاني اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: صلواتي مهيار
جناب آقای / سرکار خانم: مبيني بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: ذکاوت هاجر
جناب آقای / سرکار خانم: سنجري محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: مرکز چرخش مفاصل انساني در صفحه دو بعدي يک متغير کينماتيکي است که مي توان از آن براي ارزيابي مفاصل، تجزيه و تحليل مشخصات حرکت، ارزيابي درمان و توانبخشي و تشخيص موارد غير طبيعي استفاده کرد. اين مطالعه به منظور بررسي مشخصات مرکز چرخش مهره هاي کمري مردان سالم و معرفي شيوه اي جهت بيان کمي مختصات مرکز چرخش انجام شده است.
مواد و روشها: اين مطالعه توصيفي بر روي ۲۲ مرد داوطلب سالم در محدوده سني ۴۳-۲۱ سال انجام شد. مرکز چرخش قوس هاي کامل، فلکسيون و اکستانسيون حرکت مهره هاي کمري بودند. با استفاده از سه کليشه که در وضعيت هاي نوترال، فلکسيون و اکستانسيون کامل از ستون فقرات کمري تهيه شد، مورد بررسي قرار گرفت. پس از اسکن، کليشه ها وارد محيط نرم افزار CARA شده و متغير هاي مربوطه از آن استخراج و ارزيابي شد.
يافته ها: مختصات مرکز چرخش قوس کامل براي سطحL1 (x=-113, y=88)، سطح L2(x=-74, y=88)، سطح L3(x=-31, y=65)، سطح L4(x=-1, y=37) و سطح L5(x=12, y=4) بدست آمد. مختصات مرکز چرخش قوس فلکسيون براي سطح L1(x=-101, y=119)، سطح L2(x=-65, y=97)، سطح L3(x=-26, y=69)، سطح L4(x=2, y=37) و سطح L5(x=19, y=11) بدست آمد. مختصات مرکز چرخش قوس اکستانسيون براي سطح L1(x=-111, y=133)، سطح L2(x=-83, y=111)، سطح L3(x=-36, y=92)، سطح L4(x=25, y=70) و سطح L5(x=18, y=5) بدست آمد.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين مطالعه ارزيابي مشخصات حرکتي براي تشخيص ضايعات ستون فقرات از نظر باليني کمک کننده است و بيان عددي مختصات مرکز چرخش مقايسه آنها را ساده تر خواهد نمود.