مقاله مرگ سلولي در نورون هاي حركتي قطعات كشت شده نخاع موش بالغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۳۹ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: مرگ سلولي در نورون هاي حركتي قطعات كشت شده نخاع موش بالغ
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آپوپتوزيس
مقاله قطعات نخاع
مقاله نورون حركتي
مقاله موش Balb/c

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني مهرنجاني ملك
جناب آقای / سرکار خانم: مومني حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آبنوسي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: نسيمي پروا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: كشت قطعات نخاع گرفته شده از پستانداران بالغ مي تواند به عنوان يك مدل آزمايشگاهي مناسب جهت ارزيابي قابليت حيات سلولي، بررسي آسيب هاي نخاعي و مكانيسم هاي دخيل در مرگ سلولي در نظر گرفته شود. در پژوهش حاضر قطعات نخاع موش بالغ مورد استفاده قرار گرفت تا به بررسي نحوه مرگ نورون هاي حركتي در قطعات كشت شده بپردازد.
روش كار: طي يك مطالعه تجربي – آزمايشگاهي حاضر ناحيه سينه اي نخاع ۴ موش بالغ Balb/c توسط دستگاه قطعه كننده بافت به قطعات ۴۰۰ ميكروني بريده و اين قطعات براي دوره هاي زماني متفاوت كشت و در انكوباتور دي اكسيدكربن دار در درجه حرارت ۳۷ درجه سانتي گراد انكوبه شد. سپس قطعات تازه تهيه شده (لحظه زماني صفر) و قطعات كشت شده فيكس و توسط كرايوستت برش گيري شد. براي مطالعه جنبه هاي مورفولوژيكي و بيوشيميايي مرگ سلولي، از روش هاي رنگ آميزي فلئورسنت، تكنيك تانل و الكتروفورز ژل آگارز استفاده شد.
نتايج: در نورون هاي حركتي قطعات تازه تهيه شده هيچ گونه آثار آپوپتوزيس مشاهده نشد، در حالي كه ۶، ۱۲ و ۲۴ ساعت پس از كشت، اين نورون ها نشانه هاي آپوپتوزيس شامل چروكيدگي سلول، متراكم شدن هسته و كروماتين را به نمايش گذاشتند. هم چنين ۶ و ۱۲ ساعت پس از كشت تانل مثبت بودند. علاوه بر آن DNA استخراج شده از قطعات كشت شده براي ۲۴ ساعت فراگمنت هاي نوكلئوزومي DNA را برروي ژل آگارز نشان داد.
نتيجه گيري: نتايج مويد وقوع آپوپتوزيس در نورون هاي حركتي قطعات كشت شده نخاع موش بالغ مي باشد.