سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا ﭘﻮرﮐﺮﯾﻤﯽ – گروه فیزیک، دانشگاه شهید چمران،اهواز
مجتبی جعفرپور – ﮔﺮوه ﻓﯿﺰﯾﮏ، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان، اﻫﻮاز

چکیده:

در این مقاله پس از بررسی دینامیک درهم تنیدگی و مرگ ناگهانی آن ( ESD) در یک زنجیره اسپینی با استفاده از معیار درهم تنیدگی کانکرنس، نشان خواهیم داد که با اعمال میدان مغناطیسی مناسب در امتداد محور Z ها و بر روی اسپینهای خاص در یک زنجیره اسپینی، میتوانیم این مرگ ناگهانی را از بین ببریم.