سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مظفر چائی بخش – کارشناس ارشد شیمی و محیط زیست – نیروگاه شهید رجایی

چکیده:

خوردگی یا خوره صنعت یک پدیده مستمر و ویرانگر است و یکی از بخشهایی که خوردگی و روشهای کنترل درآن از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار است، دیگ های بخار است که در صنایع از قبیل نیروگاهها، پتروشیمی ها و. . . بدانوابستگی حیاتی دارند. تزریق مواد شیمیایی به سیکل آب و بخار باعث به حداقل رساندن عوارض نامطلوب از قبیل خوردگی و رسوب گذاری در لوله های انتقال سیال می باشد. امروزه در کشور ما برای کنترل شیمیایی دیگهای بخار اغلباز روش های قدیمی استفاده شده و مواد مورد مصرف از قبیل آمونیاک، سود، هیدرازین، دی و تری سدیم فسفات و. . .است که مشکلات ناشی از کاربرد این مواد بر کارشناسان امر پوشیده نیست. مقاله حاضر نتیجه ۱۳ سال تجربه و تحقیق مداوم روش کنترل شیمیایی مخلوطCWT) در بویلرهای نیروگاه حرارتی شهید رجایی می باشد که حاصل این تجربه برای اولین بار در بین نیروگاههای سیکل ترکیبی کشور دربویلرهای نیروگاه سیکل ترکیبی شهیدرجایی در سال ۸۳ انجام شده است در این مقاله به انواع رو شهای کنترل شیمیایی و مزایای روش کنترل شیمیایی مخلوطCWT)نسبت به سایر روشها و اقدامات اجرایی تغییر رژیم کنترل شیمیایی از AVTبه CWTبا توجه به معیارهای کاهش هزینه های خوردگی،دوره های اسیدشوئی، کاهش هزینه های مواد شیمیایی و جنب ههای زیست محیطی و. . . که در بویلرهای نیروگاه سیکل ترکیبی انجام شده است پرداخته می شود