سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

اسماعیل عرب – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعنی مالک اشتر
عبدالعلی مراثی – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در این تحقیق کاربردهای فیبرهای تقویت شده کامپوزیتی در کشتی ها و زیر دریایی ها مرور شده است . بـرای بهبــود بخشــیدن ســاختار و کــاهش محــدودیتها در شــناورهای دریــایی در یــک گســتره از کاربردهــای جدیــد کامپوزیتها در تجهیزات دریایی شامل استفاده آنها در ابرسـازه هـا ) ) Super Structures و تجهیـزات کشـتی های جنگی بزرگ مانند ناوچه ها و هواپیماها شرح داده می شود . مزایای مهمی در استفاده از مواد کامپوزیت های معمولی بجای آهن و آلیاژ های آلومینیوم در ساخت کشتی ها وجود دارند که قابل توضـیح و بررسـی مـی باشـند . در ایـن تحقیـق همچنـین شـرح نکـاتی در مـورد مهمتـرین اشکالات استفاده از مواد کامپوزیت در صنایع دریاییبررسی شده است .