مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتی، مزایای احتمالی بیشماری را برای سازمانها در پی دارد. مزایایی همچون: تقویت تصمیمگیریهای آگاهانهتر بر اساس شناخت بهتر از انتظارات و توقعات جامعه، فرصتهای مرتبط با مسئولیت اجتماعی (نظیر مدیریت بهتر خطرات و تهدیدهای قانونی) و تهدیدها و خطرات مرتبط با عدم توجه به مسئولیت اجتماعی؛ بهبود اقدامات مدیریت ریسک برای سازمان؛ افزایش شهرت و اعتبار سازمان و افزایش اعتماد عمومی به شکل گسترده؛ افزایش رقابت سازمان با رقبای خود که شامل دسترسی به وضعیت مالی و شریک ممتاز میباشد؛

بهبود رابطه ی سازمان با ذینفعانش و ارتقاء ظرفیت آن برای ابتکار و نوآوری، از طریق ارائه ی دیدگاهها و نگرشهای جدید و ارتباط با طیف متنوعی از ذینفعان؛ افزایش روحیهی وفاداری و تعهد کارکنان، بهبود بهداشت و ایمنی برای کارکنان زن و مرد و تأثیر مثبت بر قابلیت سازمان در استخدام، ایجاد انگیزه و حفظ کارکنان؛ دستیابی به مزایایی در رابطه با افزایش تولید و کارآیی منابع، مصرف کمتر آب و انرژی، کاهش ضایعات، بازیافت محصولات فرعی با ارزش و افزایش قابلیت استفاده از مواد اولیه؛ بهبود قابلیت اعتماد و بیطرفی در معاملات به واسطه ی مشارکت سیاسی مسئول، رقابت عادلانه و عدم حضور فساد؛ جلوگیری یا کاهش تناقضات بالقوه با مصرفکنندگان در مورد محصولات یا خدمات؛ افزایش طول عمر سازمان به وسیلهی ارتقاء پایداری منابع طبیعی و خدمات محیطی؛ و همکاری خوب با ملت و تقویت جامعهی مدنی و مؤسسات (سازمان بین المللی استاندارد، .(۲۰۱۰b

همچنین وانگ(۲۰۰۹) ۲ در مطالعه ی خود مزایای مسئولیت پذیری اجتماعی برای شرکتها را شامل جلب اعتماد سرمایهگذاران در شرکت؛ جذب سرمایهگذاری، افزایش بودجه؛ ایجاد یک تصویر خوب از شرکتهای بزرگ؛ افزایش رقابت؛ افزایش جذب و حفظ کارمندان؛ افزایش انسجام کارکنان، در نتیجه کاهش ترک خدمت، و صرفهجویی در هزینههای ناشی از آموزش کارکنان جدید، و افزایش و بهبود بهرهوری؛ و نوآوری و تحریک نیروی خلاق شرکت میداند. مزایای مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتی در ارتباط با توسعهی پایدار نیز بر اساس نظر شورای جهانی کسب و کار برای توسعهی پایدار ۳(WBCSD) عبارتند از: کسب سود و توسعه ی اجتماعی دارای اثر مثبت؛ ایجاد مشارکت عمومی و همکاری سازنده، احترام به فرهنگ بومی، اجرای پایدار و در سطح بالای استانداردها و سیاستهای بینالمللی؛ نشان دادن راه انسانی کسب و کار؛ و کمک به شرکتها برای تعریف موقعیت خود بر اساس اصول و ارزشهای بنیانی (وانگ، .(۲۰۰۹