سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهران عنایتی شریعت پناهی – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی- کرج
داوود امامی میبدی – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی- کرج

چکیده:

امروزه استفاده از میکروسپور در اصلاح نباتات مدرن تنها محدود به تولید لاین های دابلدهاپلوئید نبوده بلکه با ایجاد فناوری ، میکروسپور به ابزاری توانمند جهت بررسی فرآیندهای بیولوژیکی (نظیرجنین زایی، توتی پوتنسی ، چرخه سلولی ، گرده افشانی و نمو دانه گرده ) در علوم پایه تبدیل گشته است . میکروسپورها، سلول های هاپلوئید بالقوه جنین ز ا، در صورت عدم اعمال تنش و کشت در یک محیط غنی از نظر مواد غذایی به دانه گرده رسیده و بارور تمایز یافته ولی با اعمال تنش به جنین تبدیل می شوند. در مهندسی ژنتیک و به نژادی ، کشت میکروسپورهای جدا شده می تواند به عنوان جدیدترین وکارآمدترین روش جهت تولید دابلد هاپلوئیدها (اینبردهای نوترکیب ) به منظور به کارگیری در اصلاح نباتات و تهیه نقشه های ژنتیکی ، غلبه کردن بر موانع تلاقی(نرعقیمی و خود ناسازگاری )، القا و انتخاب ژنوتیپ های جهش یافته و ایجاد گیاهان تراریخته استفاده شود . در این مقاله جنبه های اصلاحی ، ژنتیکی، بیولوژی سلولی و مولکولی کشت درون شیشه ای میکروسپور مورد بررسی قرار می گیرد.