سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نادر آل ابراهیم – مدیرعامل صندوق تحقیق و توسعه صنایع و معادن
مهدی کنعانی – صندوق تحقیق و توسعه صنایع و معادن،دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآف

چکیده:

علیرغم تاکیدات و بندهای لایحه برنامه چهارم توسعه مبنی بر حمایت از بنگاههای خرد و کوچک و توسعه سرمایهگذاری مخاطرهپذیر ، هنوز تا ایجاد زیرساختهای مورد نیاز و اجرایی شدن این موارد فاصله بسیاری باقی است . مقاله حاضر به یکی از زیرساختهای مورد نیاز توسعه بنگاههای کوچک نواور در کشور یعنی " مراکز رشد " 2 پرداخته است . موضوع اصلی مورد بررسی، تحلیل و تشریح کارکرد این مراکز در تامین سرمایههای مورد نیاز برای بنگاههای خرد وکوچک ۳ است . کارکردی که به شکلی دوجانبه هم سرمایهگذاران و هم MSEs نوپا را منتفع میسازد . چرا که این مراکز از یک سو سرمایه مورد نیاز برای تجاریسازی ایدهها، طرحها و برنامههای کارآفرینان ۴ را جلب کرده و از سوی دیگر بازار مناسبی را برای صاحبان سرمایه فراهم میآورند تا با در اختیار داشتن فهرستی برگزیده از شرکتها و افراد نوآور، بهترین فرصت ( های ) سرمایه گذاری را برگزینند .