سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
محمد ابراهیم اکبری – گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه زابل
شهربانو صالحین – دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی زابل

چکیده:
سلول بنیادی موضوع اصلی تحقیقات گسترده شناخت رشد و تکثیر و اینکه میتوان از پتانسیل آنها جهت درمان استفاده کرد میباشد. سلولهای بنیادی پرتوان و چندقدرتی بوسیله پتانسیل باززایشی و دوباره سازیشان که قادرند به سلولهای دیگر تبدیل شوند قابل تعریف میباشند. یکی از موانع اساسی در پیوند موفقیت آمیز و درمانی سلول بنیادی جنینی سرطانی شدن آن در دریافت کننده میباشد. برای حل این مشکل اسفاده از سلولهای بنیادی مغز استخوان همان حیوان مشکلات مربوط به جهش ژنتیکی وبافت ناهمگون را برطرف میکند.در این مطالعه سلولهای بالغ زایشی)بنیادی( مغز استخوان از چهار رآس بز سالم و بالغ نر دو ساله استخراج شدند. این سلولها در محیط مصنوعی قادر بودند به سلولهای با خصوصیت فعالیتی بافتهای هر سه لایه زایای رویانی تبدیل شوند.سلولهای بالغ زایشی مغز استخوان چندتوانی در هردو محیط مصنوعی و طبیعی به انواع سلولهای بافت همبند مزانشیم منجمله سلولهای استخوانی تمایز یافتند.در این مطالعه نتیجه گیری شد که پیوند سلولهای پایه مغز استخوان بز بالغ از خودش، توان بهتری برای درمان شکستگیهای استخوان آن دارد.