سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محسن اکبرپورشیرازی – استادیار دانشکده صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران،
ایرج مهدوی – مدیر گروه مهندسی صنایع دانشگاه علوم و فنون مازندران، بابل، ایران
حسن سوری – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه علوم و فنون مازندران، بابل، ایرا

چکیده:

مدیریت دانش فرآیندها موضوعی است که کمتر در سازمان ها مورد توجه قرار گرفته است . توجه به دانش فر آین دی موجب می شود تا ازطریق تعاملات دست اندرکاران مختلف اجرای فر آیندها، آموزش م ؤثرتری ارایه شود . همچنین مدیریت د انش ب ه طور تأثیرگذار قادر است ایده هایی برای کمک به ا جرای بهتر فرآیند ها ارائه نماید . لذا در این دیدگاه، بخش عظیمی از تغییر
فرآیندهای شغلی و طراحی مجدد آن ها ازطریق تغییرات توانمندی های ایجاد و استفاده از دانش فرآیند های کاری و محیط آن پدید می آید .
در این مقاله به منظور ایجاد یک سازمان استراتژی محور، به توسعه مدل تلفیق ی مهندسی مجدد سا زمان های دانش محور توسعه یافته توسط شیرازی و سوری پرداخته شده است [.۴,۱۱] این توسعه شامل تعبیه یک چارچوب ارزیابی برای مدل تلفیقی، مبتنی بر مدل کارت امتیاز متوازن است که براساس یک رابطه علت و معلولی چگونگی تأثیر اجرای مدل تلفیقی ر ا بر شاخص های مالی، مشتری، فرآیندها و یادگیری سازمان ها نشان می دهد .