سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیرعباس نجفی – دانشگاه صنعتی شریف
سیدتقی اخوان نیاکی – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

روشهای مرسوم و اولیه زمانبندی پروژه روشهایی زمان گرا بوده و با هدف بحداقل رساند ن مدت زمان پروژه توسعه داده شده انـد . نقـص عمـده اینگونـه روشها، عدم توجه کافی به شاخصهای مالی پروژه است . دراین مقاله، مسئله زمانبندی پروژه با هدف بیشینه سازی ارزش خـالص فعلـی جریانهـای مـالیروژه مورد بررسی قرار می گیرد . ابتدا مطالعات انجام شده در این زمینه تلخی ص و سپس مسئله جدیدی که تاکنون مورد مطالعه قـرار نگرفتـه، معرفـی و مدلسازی می شود . این مسئله، سرمایه گذاری در منابع با جریانهای نقدی تنزیل شده نامگذاری می شود و اثبات می شود که این مسـئله در زمـره مسـائل NP-hard . است، سپس روشی برای حل این مسئله ارائه می شود . در پایان مثالی برای تشریح بیشتر روش بیان می شود