در سطح قوانین عادی نیز هیات وزیران بهاستناد اصل یکصدوسیوهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران »آییننامه آمادگی و مقابله با آثار زیانبار پدیده گرد و غبار (ریزگرد) در کشور« در ۱۳۸۸ تصویب نمودند. به موجب این مقرره دولت و سازمانهای مربوط موظف به اتخاذ اقدامات ملی در پیشگیری و رفع الودگی های ناشی از غبار با هر منشاء داخلی و خارجی است ماده ۱۲ آیین نامهمزبور صریحاً به اجرای برنامه اقدام ملی مقابله با بیابانزایی توسط وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مرجع ملی

کنوانسیون پاریس اشاره نموده است. به موجب این ماده»سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور موظف است در راستای برنامه اقدام ملی مقابله با بیابانزایی و کاهش اثرات خشکسالی در کشور با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان هواشناسی کشور و سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج ظرف پنج سال، سالانه نسبت به احداث حداقل (۶۰۰) کیلومترمربع نهالکاری به صورت اشکوببندی شده و با استفاده از گونههای بومی سازگار به کم آبی را با اولویت مناطق آسیبپذیر از نظر زیست محیطی به شرح زیر در جنوب و غرب کشور بهمورد اجرا گذارد ماده ۱۱هم مقرر می دارد.: وزارت نیرو موظف است به منظور کاهش صدمات وارده بر تاسیسات تصفیه آب شرب شهری ناشی از پدیده گرد و غبار در منطقه، کمربند سبز با اشکوببندی مناسب با اهداف بادشکن را پیرامون تاسیسات مربوط احداث نماید.

 مسئولیت دولتها در جبران خسارت ناشی از الودگی ریزگرد

مسئولیت بی نالمللی به مثابه یک نهاد حقوقی بی نالمللی عبارت است از الزام به جبران خسارت مادی یا معنوی وارد بر تابعان حقوق بی نالملل که این خسارت باید ناشی از عمل یا خودداری از عمل غیر مشروع و مخالف حقوق بین الملل یکی از موضوعات یا تابعان حقوق بین الملل باشد. برای تحقیق مسئولیت بینالمللی یک دولت، تخلف بینالمللی باید قابلیت انتساب به آن دولت را نیز داشته باشد (ضیایی بیگدلی، ۱۳۸۴ ، ص(۴۶۹