سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
صادق خوب نژادیان – دانشجوی کارشناس ارشد حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات فارس،دانشکده علوم پایه،گروه حقوق
عبدالامیر جرفی – استادیار دانشگاه آزاداسلامی واحد شیراز
منیره حاتمی آبادشاپوری – دانشجوی کارشناس ارشد حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات فارس

چکیده:
بیش از ٨۲ درصد مبادلات تجاری و نیازهای کنونی دهکده ی خاکی بوسیله دریاها صورت می گیرد.اثرگذاری نادرست انسان از طبیعت و منابع آن در سایه مسائل اقتصادی ،نظامی،سیاسی،صنعتی که بحران زیست محیطی را درسطح ملی و بین المللی بوجود آورده و به یک مسأله جهانی تبدیل کرده است. مسئله حفاظت از محیط زیست دریا و موضوع مسئولیت دولتها در قبال خسارت و آلودگی محیط زیست دریایی چه بصورت قراردادی و چه غیرقراردادی و یا قوه قاهره برای کشورهای ساحلی و غیرساحلی در این ارتباط حائز اهمیت زیادی است.این پژوهش با هدف تبیین مسئولیت دولتها در قبال محیط زیست دریا و درصدد پاسخگویی به سئوال خود مبنی براینکه دولتها چه مسئولیتی درحفظ محیط زیست دریا دارند و مسئولیت آلودگی و خسارت محیط زیست دریایی درحقوق بین الملل چگونه می باشد،انجام شده است.استفاده از روش کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات منطبق بر اصول حقوقی و از روش توصیفی،تحلیلی محتوا برای تحلیل اطلاعات جمع آوری شده پرداخته استو دست یابی نتایج جدیدحقوقی که کمک به حقوق زیست محیطی دریا رافراهم می سازد و با نگرشی به گذشته، حال و آینده با توجه به فرضیه خود به این نتیجه رسیده ؛که امروزه قواعد بین الملل محیط زیست منجمله دریا به مثابه قواعدآمره بین الملل بوده و نقض این قواعد همان نقض قواعد حقوق بشر،نقض قواعدآمره بین الملل بوده و مسئولیت دولتها را به دنبال خواهد داشت