سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید حیدری زاده – استاد یار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

برای بدست آوردن دبی حداکثر لح ظه ای حوزه های کوچک که زمان تمرکز آنها کمتر از ۱۰ تا ۰,۱ ساعتاست از روش گرافیکی معرفی شده SCS استفاده می شـود . در ایـن روش از طریـق منحنـی گرافیکـی مربوط به هر حوضه، میزان دبی پیک بر واحد عمق رواناب و بر واحد سطح حوزه بدست می آید . اما باید عمـق رواناب را با ان دازه گیری و یا با محاسبه از طریق روش SCS و بصورت روزانه بدسـت آورد . در بسـیاری مواقـع نقاط خارج از منحنی ها واقع می شوند . اما با مدل TR55 امکان محاسبه می باشد . نتایج نشان می دهد که دبـی بدست آمده برای حوزه های آبخیز کوچک بیشتر از مقادیر مشاهده شده آنها بخصوص د ر دوره بازگشت هـای طولانی ا ست . برای پاسخ بهتر در اینجا از روش محاسـبه روانـاب در زمـان تمرکـز حـوزه و بکـار گیـری شـیب
گرافیکی SCS استفاده شده است .