سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرنگیس قنواتی – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
مرتضی عطری – دانشیار دانشکده علوم دانشگاه بوعلی سینا همدان
حمیده هویزه – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی اهواز

چکیده:

در این تحقیق پوشش گیاهی منطقه خوردورق با بکارگیری معیارهای چهره شناختی-ترکیب رستنی ها- بوم شناختی مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا نقشه حدبندی مقدماتی منطقه با استفاده از عکسهای هوایی و ماهواره ای تهیه شد. سپس با مراجعه به منطقه و با مشاهده مستقیم تصحیح گردید. بکارگیری معیارهای مذکور امکان تعیین ریختارهای اصلی و فرعی و تعیین محل استقرار قطعات نمونه را مسیر ساخت، پس از تعیین سطح حداقل هر یک از قطعات نمونه براساس روش سطح- گونه و روشCain،داده های مورد نظر با استفاده از فرمهای یادداشت برداری، جمع آوری و ضرایب Braun – Blankuet به آنها داده شد. آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزارهای رایانه ای به روش ژاکارد، سورنسون، نرم افزار آنافیتو به روشهایA.F.CوC.A.H صورت گرفت. نتایج بدست آمده عبارت است از:۱-تعیین فلور منطقه: جمع آوری گیاهان از طریق استقرار قطعات نمونه و جمع آوری پیمایشی نشان داد که در منطقه مورد بررسی ۲۷ تیره شاغل ۴۹ سرده که ۵۴ گونه گیاهی را در بر می گیرد وجود دارد.۲-تعیین شکل زیستی گونه های گیاهی موجو: تعیین نسبت و درصد گیاهان جمع آوری شده بر اساس تقسیم بندی رانکیز نشان داد که منطقه مورد بررسی شامل ۴۸ درصد شکل زیستی تروفیت:۱۸/۵درصد شکل زیستی همی کریپتوفیت، ۱۶/۶ درصد شکل زیستی کریپتوفیت،۱۱/۱۱ درصد شکل زیستی فانروفیت می باشد.۳- تعیین عناصر رویشی منطقه ای؛ بررسی و مقایسه گونه های گیاهی موجود در منطقه مورد مطالعه از نظر تعلق آنها به عناصر رویشی ایران نشان داد عناصر رویشی منطقه شامل ۱۸/۵۱ درصد ایران- تورانی،مدیترانه ای، اروپا-سیبری۱۶۷/۷ درصد ایران-تورانی،۱۴/۸۱ درصد ایران-تورانی،مدیترانه ای ۱۴/۸۱ درصد ایران-تو.رانی، مدیترانه ای، صحارا-سندی ۱۱/۱۱ درصد صحارا-سندی، ۷/۴ درصد جهانی،۷/۴درصد ایران-تورانی، صحارا-سندی ۵/۵۶ درصد ایران-تورانی، مدیترانه ای، صحارا-سندی ، اروپا-سیبری ۱/۸۵ درصد مدیترانه ای، صحارا-سندی،۱/۸۵ درصد مدیترانه ای، اروپا-سیبری می باشد.۴-تعیین دستگاه گونه های گیاهی؛۵-کورولوژی گونه های گیاهی موجود؛۶-تعیین واحدهای جامعه شناختی۷-تعیین برخی از ویژگی های خاک شناختی: در منطقه مورد بررسی کربن آلی از ۳۳ تا ۱/۸۷ درصد،PH از ۴/۸ تا ۸/۴، EC از ۳/۴ تا ۳۴۰ میلی موس بر سانتی متر متغیر و بافت خاک از نوع لومی-رسی، رسی-لومی، رسی و لومی می باشد.