سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید توحیدی –

چکیده:

سوابق زهکشی دشت دالکی حدوداً به ۲۵ سال قبل برم یگردد. بالا بودن سطح آب زیرزمینی در سال های ۵۸ منطقه به حدی بوده است که موجب کوچ کردن چند روستا گردیده است . در این ارتباط بعضی از کشاورزان برای نجات از باتلاقی شدن زمین های خود و جلوگیری از افزایش سطح اراضی زهدار نخلستان ها اقدام به تعبیه زهکشهای سطحی عمیق درسطح کوچک نموده اند. جهت رفع مشکلات مذکور و پایین انداختن سطح آب زیرزمینی در منطقه ، طرح ضربتی توسعه و تعمیق زهکش های روباز موجود در منطقه مورد نظر قرارگرفته و اجرا گردیده است. پس از اجرای زهکشهای ضربتی ، براساس مطالعات انجام شده حدود ۴۵۰۰ هکتار از اراضی دشت دالکی دارای نیاز به زهکشی بوده که از آن زمان تا سال ۷۴ در ۲۵۰۰ هکتار از اراضی زهدار منطقه، زهکشهای زیرزمینی به مورد اجرا گذاشته شده است . ادامه اجرای آن در سال ۸۱ مورد نظر قرارگرفته و باتوجه به فاصله زمانی تهیه نقش هها و اسناد مناقصه طرح و زمان اجرا ، طرح زهکشی مورد بازنگری قرارگرفته و طی سا لهای ۸۲ تا ۸۴ اجراگردیده است. بررسی های انجام شده درخصوص طرح های زهکشی دشت دالکی و مقایسه شرایط اجرا نسبت به شرایط طراحی نشان می دهد که در بعضی از مناطق دشت دالکی به دلیل گسترش سطح زیرکشت و تأمین آب بیشتر از یک سو و عدم بهبود شرایط مدیریت آبیاری نخیلات و باقی بودن آن در حد آبیاری به رو شهای گذشته از سوی دیگر، تغذیه سفره بیشتر از میزان پی شبین یشده در مبانی طراحی شبکه زهکشی می باشد. در این مقاله ضمن تشریح مشخصات طرح زهکشی انجام شده در دشت دالکی ، برخی مسائل و مشکلات که در جریان اجرای شبکه زهکشی های زیرزمینی که نگارنده نظارت عالیه آن را بعهده داشته ام مطرح و راهکارهای پیشنهادی را جهت ارتقاء کیفیت کار و سرعت بخشیدن به اجرای عملیات و بهره برداری اطمینان بخشتر را برای سایر طرح های زهکشی زیرزمینی منطقه، ارائه مینمایم