سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدجواد فیض اللهی – دانشجوی کارشناسیارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
امیرحسین شکوهی – دانشجوی کارشناسیارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طو
محمد مدرس یزدی – دانشیار مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

مساله چیدمان تسهیلات در محلهای مختلف به منظور کاهش هزینههای ناشی از جابهجایی حجم بالای مواد در بین تسهیلات همواره مورد توجه پژوهشگران و محققان عرصه طرحریزی و طراحی واحدهای صنعتی بوده است بدین ترتیب تلاشهای بسیاری برای ساخت مدلهای بهینهسازی چیدمان تسهیلات با هدف کاهش میزان جابهجایی مواد و در نتیجه کاهش هزینههای ناشی از آن صورت گرفته است . این در حالی است که عدم قطعیت موجود در دنیای پیرامون یا در نتایج حاصل از این تلاشها دیده نمیشود و یا به علت اعمال این محدودیت، مدلهای غیرخطی پیچیدهای شکل گرفتهاند که قابل اعمال به مسایل بهینهسازی گسسته نمیباشند . در این مقاله با توجه به مدل عدم قطعیت بودجهای در بهینهسازی استوار که قابل اعمال به مسایل بهینهسازی گسسته میباشد و قابلیت تنظیم درجه محافظهکاری برای آن وجود دارد، همتای استوار مساله تخصیص درجه دو برای چیدمان تسهیلات به منظور لحاظ کردن عدم قطعیتهای موجود در این گونه مسائل ارایه میگردد و توانایی آن در مهار کردن عدم قطعیت – های مذکور به کمک شبیهسازی مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد