سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مجید خلیلی – بخش مهندسی صنایع – دانشکده تحصیلات تکمیلی واحد تهران جنوب – دانشگاه آز
بهمن نادری – دانشکده مهندسی صنایع – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا توکلی مقدم – دانشگاه تهران

چکیده:

سیستم های جریان کارگاهی ۱FS) جایگاه بسیار مهم و گسترده ای در واحدهای صنعتی دارند و ارائه الگوریتم های کارآمد برای زمانبندی این سیستم ها همواره مورد توجه بالای مدیران واحدهای تولیدی بوده است. هدف اصلی از این مقاله، معرفی دو الگوریتمفراابتکاری ۲ جهت حل مساله زمانبندی جریان کارگاهی با در نظر گرفتن زمان حمل و نقل کارها بین مراحل مختلف تولیدی ب همنظورکمینه سازی متوسط زمان تکمیل کارهاMCT) می باشد. همچن ین در این مساله در دسترس بودن تجهیزات حمل و نقل در نظرگرفته م یشود. لذا با در نظر گرفتن این موضوع در مساله زمانبندی سیستم های جریان کارگاهی موجب می گردد که زمانبندی این گونه مسائل، به آنچه که در واحدهای تولیدی رخ می دهد، نزدیکتر و ملموس تر باشد. از آنجائیکه این مساله از نوع مسائل NP-Hard می باشد، دو الگوریتم فراابتکاری کارامد به نام های الگوریتم ژنتیک ۴GA)و شبیه سازی تبرید ۵SA) برای حل آن پیشنهاد و ارائه می شود. در نهایت با ارائه مثال های عددی، کارایی این دو الگوریتم با مقایسه نتایج محاسباتی مربوطه ارائه و مورد بررسی قرار می گیرد