سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

امیرحسین شکوهی – دانشجوی کارشناسیارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طو
محمدجواد فیض اللهی – دانشجوی کارشناسیارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
حمید شهریاری – استادیار مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

هدف اصلی مقاله، توسعه یک مدل چند هدفه استوار برای مساله کنترل بهینهی زمان ساخت در یک سیستم مونتاژی چند محصولی و چند مرحلهای است . مدلسازی سیستم مونتاژی به کمک شبکهی صف باز انجام شده است . هر ایستگاهکاری، شامل یک یا بینهایت خدمتدهنده بوده و تنها یک عملیات تولید یا مونتاژ در آن صورت میگیرد . فرآیند ورود قطعات، به صورت مستقل از یکدیگر و بر اساس توزیع پواسون است و مدت زمان خدمتدهی ایستگاهها به صورت مستقل از یکدیگر بوده و از توزیع نمایی پیروی میکند که پارامتر آن قابل کنترل میباشد . هر ایستگاه، دارای ضایعات برگشتناپذیر غیرقطعی کراندار و مستقل از دیگر ایستگاهها میباشد . زمان حمل و نقل بین ایستگاهها تصادفی و مستقل از یکدیگر است و از توزیع ارلنگ پیروی میکند . عدم قطعیت موجود در دادههای مساله به صورت یک مدل کنترل بهینهی چندهدفهی استوار نمایش داده میشود که در برگیرندهی سه تابع هدف ناسازگار است : کمینهکردن هزینهی عملیات دورهای، میانگین زمان ساخت و واریانس مدت ساخت . در نهایت، به منظور دستیابی به سرعتهای بهینه سرویسدهی از روش پیشرفت هدف، برای حل تقریب زمان – گسستهی مساله اصلی بهره گرفته شده است