سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

لاله سلیمانی زاده – دانشکده پرستاری بم
سکینه میری – دانشکده پرستاری بم
مصطفی جوادی – مسایل مربوط به سلامت جامعه در حوادث غیر مترقبه
فرزانه سلیمانی زاده – دانشکده پرستاری بم

چکیده:

در سرتاسر تاریخ ، حوادث غیر مترقبه ضایعات سنگین مرگ ومیر، رنج ، درد ناتوانی هـایی را بـر جامعـه تحمیـل مـی سازد . ًاخیرا زلزله بم در ایران منجر به هزاران مرگ و میر، جراحت و بی خانمانی شد . تغییرات ج هانی در آب و هـوا مـی توانـد وقایع شدید هوایی وسیعی را بوجود آورد و نیز بیماری هایی ب ه وجود آمده از ناقلین گرمسیری را در نواحی معتدله ایجاد کنـد . افزایش تراکم جمعیت نزدیک دریا احتمال وقوع سیل را دارد و ممکن است در آینده بـا حـوادث غیـر مترقبـه فاجعـه انگیـزی مواجه شویم که میلیون ها نفر تلفات داشته باشد . متن : حوادث غیر مترقبه هر جامعه ای را به روش های مختلف تحت ت أثیر قرار می دهد . از جملـه جـاده هـا، خطـوط تلفـن و سایر وسائل حمل و نقل ارتباطات تخریب می شود . و نیزمصارف عمومی و تهیه انرژی از بین می رود و تعداد زیادی از قربان یان حوادث بی خانمان می شوند و قسمتی از پایه اقتصادی و صنعتی جامعه آسیب می بیند و قربانیـان حـوادث نیـاز بـه مراقبـت پزشکی پیدا می کنند و تخریب منابع غذایی سلامت جامعه را مورد تهدید فرار می دهـد . کنتـرل و مـدیریت حـوادث نیـاز بـه داشتن اطلاعات صحیح و جمع آوری و تجزیه و تحلیل آنها دارد تـا بتـوان فراینـد تـصمیم گیـری آنـی را انجـام داد . هـدف از مدیریت حوادث غیرمترقبه از دیدگاه بهداشت جامعه بررسـی نیازهـای جـوامعی کـه تحـت تـاثیر حـوادث طبیعـی هـستند و هماهنگی این نیازها با امکانات، منابع پیشگیری از تاثیرات سوء بهداشتی ، اجرای استراتژی کن ترل بیماریها ، ارزشیابی تاثیرات برنامه داوطلبانه به هنگام حوادث طبیعی و بهبود برنامه ریزی برای حوادث در آینده و …… است . الگوهای شایع ابتلا به بیماری و مرگ ومیر بعد از حوادث باید شناسایی شوند و پاسخ م ؤثر پزشکی اورژانس بستگی به پیش بینی مشکلات مربـوط بـه مـسا ئل بهداشتی قبل از آنکه اتفاق بیفتد دارد .
بحث ونتیجه گیری : مداخلات مناسب از جمله کمک های داوطلبانه، تأمین پرسنل و تهیه لوازم در زمان های معین و در مکان هایی که شدیداً به آنها نیاز دارند باید ارائه گردد . مداخلات اساسی بهداشتی بعـد از حـوادث طبیعـی شـامل بهداشـت محـیط، بهسازی، تأمین آب آشامیدنی سالم و کنترل ناقلین است . هدف از این مقاله ، مروری است بر تأثیرات و نیاز به پزشکی اورژانس و پاسخ م ؤثر بر سلامت جامعه در برابر حوادث، و داشتن آگاهی اپیدمیولوژیک صحیح از علل مرگ وم یر و انـواع جراحـت هـا و بیماری های که توسط حوادث ایجاد می شوند .