مقاله مسعودبك، حلاجي ديگر در تصوف اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در تاريخ ادبيات (پژوهشنامه علوم انساني) از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: مسعودبك، حلاجي ديگر در تصوف اسلامي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسعودبك
مقاله حلاج
مقاله وحدت وجود
مقاله قتل مسعود بك
مقاله معماران كاخ بلند تصوف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كي منش عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، نگارنده بر آن است كه احوال، آثار و افكار مسعودبك را به عنوان حلاجي ديگر در تصوف اسلامي مورد بحث و نظر قرار دهد. بدين سبب به معرفي چهار طريقه از مهمترين طرايق صوفيه در شبه قاره پرداخته و مسعودبك را در ميان طايفه چهارم (چشتيه) در مطالعه آورده، نتيجه مي گيرد معماران كاخ بلند تصوف، ايرانياني بودند كه به قصد گسترش دين مبين اسلام به آن سرزمين مهاجرت نموده و درفش اسلام را در لباس زبان پارسي در شبه قاره برافراشته اند. سپس مسعودبك را از نگاه تذكره نگاران نگريسته و افكار صوفيانه او را كه سبب قتل وي شده است در ترازوي بررسي نهاده است و در پايان آثار منثور و منظوم وي را معرفي نموده و جايگاه او را در ميان مشايخ صوفيه مشخص كرده است.