مقاله مسعودبک، حلاجي ديگر در تصوف اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فصلنامه مطالعات شبه قاره از صفحه ۱۱۱ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: مسعودبک، حلاجي ديگر در تصوف اسلامي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسعودبک
مقاله حلاج
مقاله وحدت وجود
مقاله قتل مسعودبک
مقاله معماران کاخ بلند تصوف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كي منش عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، نگارنده بر آن است که احوال، آثار و افکار مسعودبک را به عنوان حلاجي ديگر در تصوف اسلامي مورد بحث و نظر قرار دهد. بدين سبب به معرفي چهار طريقه از مهمترين طرايق صوفيه در شبه قاره پرداخته و مسعودبک را در ميان طايفه چهارم (چشتيه) در مطالعه آورده، نتيجه مي گيرد که معماران کاخ بلند تصوف، ايرانياني بودند که به قصد گسترش دين مبين اسلام به آن سرزمين مهاجرت نموده و درفش اسلام را در لباس زبان پارسي در شبه قاره برافراشته اند. سپس مسعودبک را از نگاه تذکره نگاران نگريسته و افکار صوفيانه او را که سبب قتل وي شده است در ترازوي بررسي نهاده است و در پايان آثار منثور و منظوم وي را معرفي نموده و جايگاه او را در ميان مشايخ صوفيه مشخص کرده است.