سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
الناز افسری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران
علی رئیسی استبرق – دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران
امین سلطانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران
پوریا نامدار الیگودرزی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد سازه های آبی، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران

چکیده:
در این کار تحقیقاتی اثر یک نوع الیاف مصنوعی پلی اتیلن با درصدهای وزنی گوناگون بر مقاومت فشاری خاک سیمان به ازای درصدهای وزنی گوناگون سیمان و زمانهای عمل آوری متفاوت مورد بررسی قرار گرفت. برنامه آزمایشگاهی شامل تهیه نمونه های آزمایشی به روش تراکم استاتیکی برای درصدهای وزنی مختلف الیاف (۰/۵، ۰/۷۵، ۱، ۱/۲۵ درصد) و سیمان (۵، ۸ و ۱۰ درصد) و زمانهای عمل آوری متفاوت (۳، ۷، ۱۴ و ۲۸ روزه) و اجرای آزمایش تعیین مقاومت فشاری بر روی آنها بود. علاوه بر آن با استفاده از نتایج آزمایشگاهی به مدلسازی رگرسیونی و تحلیل حساسیت متغیرهای مؤثر بر مقاومت فشاری خاک سیمان و خاک سیمان مسلح شده با الیاف پرداخته شد. نتایج نشان داد که افزودن الیاف به خاک سیمان به طور کلی سبب افزایش میزان مقاومت فشاری و کاهش شکنندگی خاک سیمان میگردد، به طوری که افزایش مقاومت به ترتیب تابعی از درصد وزنی سیمان، زمان عمل آوری نمونه و درصد وزنی الیاف میباشد.