مقاله مسموميت با ترياك و مشتقات آن در کودکان زير پنج سال استان گلستان (سال ۱۳۸۵) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان از صفحه ۸۵ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: مسموميت با ترياك و مشتقات آن در کودکان زير پنج سال استان گلستان (سال ۱۳۸۵)
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترياك
مقاله مسموميت
مقاله کودک
مقاله گلستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بشارت سيما
جناب آقای / سرکار خانم: بشارت مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان ماسوله آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: جباري علي
جناب آقای / سرکار خانم: يزدي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: استفاده از مواد مخدر براي آرام بخشي يا بهبود اسهال و سرفه موجب يک مشکل بهداشتي عمده در جامعه شده است. اين ماده منجر به مسموميت شديد و حتي مرگ مي گردد. اين مطالعه به منظور تعيين مسموميت با ترياك و مشتقات آن در کودکان زير پنج سال استان گلستان انجام شد.
روش بررسي: اين مطالعه توصيفي مقطعي با همکاري کميته عوارض جانبي داروها در دانشگاه علوم پزشکي گلستان انجام شد. کودکان زير پنج سالي که به دليل مسموميت با ترياك و مشتقات آن در بيمارستان هاي کودکان استان گلستان طي ششماهه دوم سال ۱۳۸۵ پذيرش يا بستري شده بودند؛ وارد مطالعه شدند. پرسشنامه طراحي شده توسط اعضاي آموزش ديده کميته عوارض جانبي داروها تکميل گرديد. داده ها به وسيله نرم افزارSPSS-13  و با آزمون آماري کاي دو و تست دقيق فيشر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: در اين مطالعه ۶۷ کودک بررسي شدند. کمترين سن ۶ روز و بالاترين سن ۵ سال بود. در ۴۱٫۳ درصد موارد، مادران ترياک و مشتقات آن را به کودک داده بودند. ۴ مورد مرگ نيز مشاهده شد. ۶۱٫۲ درصد از کودکان مسموم ساکن مناطق روستايي بودند. بيش از ۸۰ درصد والدين داراي سطح سواد زيرديپلم بودند. نوع خالص ترياک ۶۳٫۶ درصد موارد مصرفي را تشکيل داده بود. اسهال يا بي قراري کودک علت اصلي مصرف ترياک و مشتقات آن بود.
نتيجه گيري: با مقايسه تعداد مسمومين زير ۵ سال با ترياک در اين منطقه نسبت به ديگر مطالعات مشابه و نيز فراواني مرگ به همين دليل؛ توصيه مي شود در مسموميت هاي کودکان منطقه که شرح حال والدين مبهم بوده و کودک دچار کاهش سطح هوشياري است؛ مسموميت با ترياک با دقت بيشتري مورد توجه قرار گيرد.